INTEGRITETSPOLICY OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen brintellix.se ägs och tillhandahålls av:

H. Lundbeck AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö
Sverige

Organisationsnummer: 556039-8462
Telefonnummer: + 46 40-699 82 00

Behandling av personuppgifter
Lundbeck är personuppgiftsansvarig för alla insamlade personuppgifter. Lundbeck strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet. Därför har vi vidtagit alla åtgärder som behövs för att uppfylla legala krav på skydd av personuppgifter.
Vid behandling av personuppgifter följer Lundbeck alltid den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) med kompletterande nationell lagstiftning.

Personligt identifierbara data och syften
Allmänna personuppgifter:
Denna policy gäller personuppgifter som samlas in i samband med kommunikation med Lundbeck. Lundbeck samlar personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel och arbetsplats.
Med hjälp av cookies samlar vi också information om hur du använder vår hemsida och ditt uppkopplade beteende. Den information som samlats in innehåller användarens ursprung, typ av webbläsare, operativsystem och sökmotor som används och längden på besöket på webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies, inklusive för profilering, se vår cookie policy.

Särskilda kategorier av personuppgifter:
I allmänhet behandlar Lundbeck inte särskilda kategorier av personuppgifter, om inte du har lämnat oss sådan information, t.ex. genom att kontakta oss direkt.

Dina uppgifter kan behandlas för följande ändamål:
Dina uppgifter kan behandlas för olika ändamål. Det kan vara för att ge tillgång till en viss del av vår webbplats, för att tillhandahålla eller kontakta dig angående de tjänster du har begärt (till exempel e-postnotifikation). Det kan vidare vara för att utföra undersökningar om hur du kan förbättra vår service till dig, t.ex. feedback från besökare, för att tillhandahålla en rimlig nivå av tjänster till våra användare, för att följa gällande lagstiftning inom läkemedelsområdet eller för andra ändamål som direkt begärs av dig

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
Lundbeck behandlar dina personuppgifter som samlats in baserat på olika rättsliga grunder. Vilken rättslig grund som är aktuell för respektive behandling beror på bland annat vilken typ av personuppgifter som behandlas och vilket ändamål behandlingen har. Lundbeck använder sig dock av följande rättsliga grunder vid sin behandling av personuppgifter.

Fullgörande av avtal
I de flesta fall har Lundbeck ingått ett avtal med dig och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter Lundbeck har enligt sagda avtal.

Intresseavvägning
I andra fall använder Lundbeck sig av intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Lundbecks legitima intresse anses i dessa fall väga tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Så kan exempelvis vara fallet när de behandlar dina personuppgifter som kontaktperson på ett bolag med vilket Lundbeck ingått avtal. I detta fall består Lundbecks berättigade intresse i att kunna fullgöra avtalet med bolaget till vilket du är kontaktperson. Vidare kan Lundbeck även komma att använda sig av intresseavvägningen i fall av marknadsföring. I detta fall består Lundbecks berättigade intresse i att kunna marknadsföra sin verksamhet. Andra legitima intressen för Lundbeck kan vara att förbättra sin webbplats, förbättra sina tjänster, utföra undersökningar i samband med eventuella förfrågningar från dig och för tillhandahållande av tjänster som du efterfråga.

Laglig skyldighet
Behandling av personuppgifter relaterade till Lundbecks läkemedel behandlas oftast på grund av krav i tillämplig läkemedelslagstiftning, t.ex. för farmakovigilansändamål om du skulle tillhandahålla oss sådan information. Sådana uppgifter utgör känsliga personuppgifter och hanteras i de fallen i enlighet med de särskilda krav som finns för sådana uppgifter i GDPR.

Upplysningar om personuppgifter
Beroende på vilken information du ger oss kan vi dela det med tredje part, inklusive partners, samarbetspartners och / eller myndigheter. Vi kommer till exempel att vara skyldigt att överföra personuppgifter till relevanta hälsomyndigheter, om du ger oss information om biverkningar av något av våra läkemedel.

Personuppgiftsbiträden
Lundbeck kan vid behandling av personuppgifter välja att lämna ut personuppgifter till tredjeparts specialister som kommer att behandla dina uppgifter på Lundbecks vägnar i syfte att hjälpa till med tillhandahållandet av innehåll och de tjänster du begär. Dessa tredjeparts specialister fungerar som personuppgiftsbiträden i förhållande till Lundbeck. Lundbeck har i förekommande fall ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa tredjeparts specialister i syfte att personuppgifterna vid var tid ska behandlas enligt bestämmelserna i GDPR.

Överföring av data till länder utanför EU / EES
Dina personuppgifter lagras på Lundbecks datorer/servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Beroende på arten och sammanhanget av de personuppgifter vi erhåller via webbplatsen kan dina personuppgifter dock överföras till ett land utanför EU/EES, vilket inte ger tillräcklig skyddsnivå. Lundbeck kommer att se till att sådan överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive GDPR, till exempel genom att välja mottagare av data som följer EU eller USA:s sekretesskydd (om överföringen är till Förenta staterna) eller se till att mottagaren följer EU:s standardavtalsklausuler med Lundbeck. Dessa standardavtalsklausuler finns på flera språk. Du hittar dem här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
Om dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Lundbeck koncernen kommer överföringen att baseras på Lundbeck Intra Group-avtalets uppläggning, som är tillämpligt från tid till annan. En kopia av detta kan erhållas genom att kontakta Lundbeck.

Lagring av data
Lundbeck kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in eller mottogs såvida annat inte följer av gällande lagliga eller etiska rapporterings- eller dokumentlagringskrav.

Säkerhetsåtgärder
Lundbeck ser till att dina personuppgifter, hanteras noggrant och skyddas ordentligt enligt gällande säkerhetsstandarder. Lundbeck granskar regelbundet sitt system för eventuella sårbarheter och attacker och när du använder vårt kontaktformulär under “kontakta oss” är överföringen krypterad.

Dina rättigheter som registrerade
Enligt GDPR har du vissa rättigheter som beskrivs nedan. Observera att begränsningar kan gälla för din förmåga att utöva dessa rättigheter, till exempel när din rätt att erhålla informationen befinner sig överskridits av väsentliga hänsyn till privata intressen.

Rätt till åtkomst
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter Lundbeck behandlar om dig.
Lundbeck måste tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas kostnadsfritt eller elektroniskt om begäran har lämnats in i vanligt förekommande elektronisk form.

Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig, inklusive slutförande av ofullständiga personuppgifter.

Rätt att radera (rätten att bli glömd)
Under vissa omständigheter har du rätt att radera personuppgifterna om dig.

Rätt till begränsning
Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa Lundbecks behandling av personuppgifter om dig.

Rätt till dataöverföring
Där bearbetning baseras på samtycke eller kontrakt och bearbetningen sker med automatiska medel har du rätt att få personuppgifter om dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till tredje part utan hinder från Lundbeck, om det är tekniskt möjligt.

Rätten att invända
Under vissa omständigheter har du rätt att när som helst invända mot Lundbecks behandling av personuppgifter om dig. Om du till exempel har begärt att få information från Lundbeck, t.ex. nyhetsbrev etc. och vill inte få ytterligare information, kan du enkelt välja bort att få mer information från oss.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering
Som regel har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad bearbetning, inklusive profilering, vilket ger rättsverkningar eller påverkar dig väsentligt. Detta gäller inte om bland annat automatiserat beslutsfattande och profilering är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och Lundbeck.

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar Lundbecks behandling av dina personuppgifter innan du avbryter ditt samtycke.

Lundbecks dataskyddsombud
Om du har frågor angående Lundbecks behandling av personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter uppräknade ovan, vänligen kontakta Lundbecks dataskyddsombud via dataprivacy@lundbeck.com
Inlämning av klagomål
Om ditt klagomål inte löses av Lundbeck till din tillfredsställelse, kan du välja att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Webbplats: www.datainspektionen.se

Ansvarsfriskrivning för innehåll på brintellix.se

1. Direkt kommunikation
Eventuella frågor, kommentarer, förslag etc. som du kan vidarebefordra eller överföra via webbplatsen kommer – och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag – att bli och vara Lundbecks egendom och kommer att behandlas som icke-konfidentiell, icke-proprietär information som Lundbeck får använda efter eget omdöme.

2. Ansvarsfriskrivning
Lundbeck ser till att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att innehållet på webbplatsen är korrekt och aktuellt. Lundbeck ger inga garantier av något slag med avseende på noggrannhet, sekvens, aktualitet eller fullständighet av webbplatsens innehåll och kan när som helst efter eget omdöme ändra eller ersätta information på webbplatsen och sluta distribuera webbplatsen utan föregående meddelande. Webbplatsen kan innehålla information om sjukdomar och behandlingar. Den informationen är endast avsedd för allmän vägledning och får aldrig ersätta råd från en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. I den utsträckning som tillåts enligt lag, är Lundbeck inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av tillgång till eller vid användning av innehåll på denna webbplats. Om du misstänker att du har ett hälsoproblem rekommenderar vi starkt att du kontaktar din läkare.

3. Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Lundbeck frånsäger sig kontroll över, förhållandet till eller godkännande av dessa webbplatser och ansvarar inte för några skador eller skador som härrör från innehållet på sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och Lundbeck uppmanar att du läser dessa andra webbplatsers användarvillkor.

4. Immateriella rättigheter
Lundbecks webbplats innehåll är föremål för upphovsrättsskydd och andra immateriella rättigheter. Företagsnamnen, varunamn, logotyper och alla produktnamn är rättigheter som ägs av Lundbeck. Eventuellt missbruk av dessa rättigheter är förbjudet enligt lag.  Det inte tillåtet att kopiera, visa, ladda ner, modifiera, reproducera eller vidarebefordra information på denna webbplats utan skriftligt medgivande från Lundbeck.

5. Barn
Denna webbplats är inte avsedd för barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet personligt identifierbara data från någon person som vi vet är under 18 år.

6. Gällande lag och plats
Svensk lag är tillämplig på innehållet på denna webbplats inklusive denna Integritetspolicy med ansvarsfriskrivning. Eventuell tvist som härrör från eller i samband med innehållet på denna webbplats inklusive denna integritetspolicy med ansvarsfriskrivning ska avgöras av svensk domstol.

7. Ändringar och frågor
Eventuella ändringar i detta dokument kommer att meddelas omedelbart på den här sidan. Om du har ytterligare frågor angående detta dokument eller webbplatsen i allmänhet, tveka inte att kontakta oss.