FÖRSKRIVA BRINTELLIX®

Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1
Subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen. 

Behandling av depression med Brintellix 5-20 mg1

behandling av depression

PATIENTINFORMATION

Nedan finner du Brintellix produktinformation för vårdpersonal och patienter.

film_praktisk_hantering

Praktisk hantering och insättning

Jenny berättar mer om insättande av Brintellix®, vilka doser som finns, hur behandlingen tas och vad man ska tänka vid byte från ett annat antidepressivt läkemedel.

BIVERKNINGSRAPPORTERING

Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Se avsnitt biverkningar i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar. 

FÖR ATT RAPPORTERA OM MISSTÄNKT BIVERKNING AV LÄKEMEDLET, VÄNLIGEN 

KONTAKTA OSS

FRÅGOR OCH SVAR

Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1

SVAR PÅ DE MEST FREKVENTA FRÅGORNA SOM STÄLLTS OM BRINTELLIX PÅ EUROPEISKA LÄKEMEDELSVERKETS HEMSIDA.2

OM DIN FRÅGA INTE FINNS MED NEDAN VÄNLIGEN KONTAKTA OSS
Vad är Brintellix och vad används det för?

Brintellix är ett antidepressivt läkemedel som innehåller den aktiva substansen vortioxetin. Brintellix används för att behandla egentlig depression hos vuxna. Egentlig depression är ett tillstånd där patienter har sinnesstörningar som påverkar deras vardag. Symtomen innefattar nedstämdhet, irritabilitet, svårt att känna lust och glädje, känslor av värdelöshet och skuld, ångest, energilöshet, viktförändringar och brist på intresse för fritidsaktiviteter. 

Hur används Brintellix?

Brintellix är ett receptbelagt läkemedel och finns som filmdragerade tabletter om 5, 10, 15 och 20 mg. Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång dagligen. Startdosen för patienter 65 år och äldre är 5 mg en gång dagligen. Lägre doser kan också ges till patienter som tar vissa läkemedel som minskar nedbrytningen av vortioxetin i kroppen och omvänt kan högre doser beaktas hos dem som tar läkemedel som ökar nedbrytningen av vortioxetin. Behandling med Brintellix bör fortsätta i minst 6 månader efter att de depressiva symtomen har försvunnit. För vidare information, se produktresumén. 

Hur fungerar Brintellix?

Den aktiva substansen i Brintellix, vortioxetin, är ett antidepressivt medel. Vortioxetin verkar på olika serotoninreceptorer i hjärnan, blockerar aktiviteten hos vissa receptorer och har viss stimulerande effekt på andra. Dessutom blockerar vortioxetin serotonintransportörens aktivitet. Serotonintransportören är ansvarig för återupptaget av serotonin i nervcellens synapser och en hämning av serotonintransportörens aktivitet ökar den serotonerga aktiviteten. Serotonin är en neurotransmittor, som överför signaler mellan nervceller. Serotonin är involverat i kontrollen av humör och kan reglera aktiviteten av andra neurotransmittorer som kan vara involverade i depression och ångest. Vortioxetins effekter på serotonerg signalering kan därför resultera i en förbättring av depressionssymtomen. 

Vilka fördelar med Brintellix har visats i studier?

Brintellix har studerats i 12 korttidsstudier med fler än 6 700 patienter med egentlig depression (inklusive en studie på patienter i åldern 65 år och äldre), där Brintellix jämfördes med placebo i 6 eller 8 veckor. Det huvudsakliga effektmåttet i varje studie var förändringen i ett standardvärde för depressionssymtom (MADRS/HAM-D). Studierna visade att doser av Brintellix från 5 till 20 mg var mer effektiva än placebo i att förbättra depressionssymtomen och resulterade i en kliniskt relevant minskning av depressionspoängen (MADRS/HAM-D). Kompletterande data från flera av dessa studier som förlängdes till 52 veckor visade även på att förbättringarna som sågs under korttidsstudierna också bibehölls på längre sikt. I en 12-veckorsstudie jämfördes Brintellix med ett annat antidepressivt läkemedel, agomelatin. Den visade att Brintellix var signifikant bättre än agomelatin mätt som förbättring av depressionssymtomen. 

Vilka biverkningar har Brintellix?

Den vanligaste biverkningen med Brintellix är illamående och förekommer hos fler än 1 av 10 användare. Biverkningarna är vanligtvis milda till måttliga, kortvariga och inträffar under de första två veckorna av behandlingen. Mag- och tarmpåverkan, såsom illamående, är vanligare hos kvinnor än hos män. Hos patienter som tar vissa andra läkemedel måste Brintellix användas med försiktighet och ibland med dosjusteringar. Brintellix ska inte kombineras med läkemedel som kallas icke-selektiva monoaminoxidashämmare (MAOIs) eller selektiva MAO-A-hämmare. För fullständig förteckning över alla biverkningar och interaktioner, se produktresumén. 

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL